Du är här

Ideologi & metod

Utifrån bl.a. anknytnings- och affektteoretisk grund arbetar vi både med kognitiva och beteendeinriktade metoder där kunskap, helhetssyn och flexibilitet är viktiga förhållningssätt i det dagliga mötet med våra inskrivna.

På Säviq Kvinnobehandling fäster vi stor vikt vid att kartlägga våra inskrivna som en del av den kunskap och förståelse behandlaren bör ha för upprättandet av en adekvat behandlingsplanering. Vi både kartlägger och utreder omsorgsfullt beträffande; beroende, personlighetsstörningar, kliniska syndrom/psykiska sjukdomar enligt DSM-IV – axel 1–4, neuropsykiatrisk problematik, anknytningsmönster samt i vissa fall även riskbedömningar. Kartläggningen alternativt utredningen sker i samarbete med psykiater, leg. psykolog, leg. sjuksköterska, terapeuter samt övrig behandlingspersonal.

Metod

På Säviq Kvinnobehandling arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi), Community Reinforcement Approach, CRA och Återfallsprevention. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling. När det gäller alkoholberoende rekommenderar de nationella riktlinjerna åtta psykosociala behandlingar. CRA är en av dem. Effekten av metoden är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet. Vi erbjuder även NADA - öronakupunktur.

Missbruk & beroende

Vi utgår från teorin om kognitionens och emotioners betydelse för våra beteenden. Vid drog/alkoholberoendet är det ofta scheman som kretsar kring en upplevelse av skam, hjälplöshet och värdelöshet, som man ser som riskfaktorer för utveckling av drogrelaterade antaganden och handlingsmönster, vilka sedan bidrar till att vidmakthålla drogberoendet då de aktiveras.

Ett drogberoende utvecklas ofta i unga år, vilket har stor negativ betydelse för personlighetsutvecklingen. En liknande negativ påverkan på personlighetsutvecklingen ser man också vid alkoholberoende med debut i ungdomen. Samsjukligheten mellan narkotikaberoende och personlighetsstörningar finns belagd i en mängd olika studier (Ramström 1989; Fridell 1991; Bertling 1993; Tunving & Nordegren 1993).

På grund av den höga förekomsten av personlighetsproblematik är det av särskild vikt att det finns kunskap beträffande kartläggning och behandling vid de institutioner som åtar sig behandling av dessa grupper. Det behöver dessutom finnas utvecklings- samt inlärningspsykologisk kunskap för att förstå uppkomsten av personlighetsproblematik och sambandet med beroende, för att adekvat behandling ska kunna genomföras. Framgångsrik behandling av dessa klienter bör bygga på kontinuitet, samsyn och förtroende, vilket sällan uppfylls av inblandade aktörer exempelvis kriminalvård, beroendevård och psykiatri i Sverige (Gyllenhammar 2004). Aktuell behandlingsforskning stöder ett parallellt arbete med drog/alkoholproblemet och övrig psykiatrisk problematik och inte modellen av det ena först och det andra sen.

Kartlägger tankar som leder till återfall

Metoden innebär att man gör en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka eller återfaller i missbruk. Tanken är att en person som vet vad som påverkar missbruksbeteendet och har lärt sig hur han/hon ska hantera dessa händelser/känslor, kan undvika återfall.

I CRA använder behandlaren Motiverande samtal (MI) för att få en bra kontakt med klienten och öka klientens motivation till förändring. Återfallsprevention används för att identifiera och analysera risksituationer och träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer. Dessutom används funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter.

  • Funktionsanalys ska leda fram till att klienten förstår sitt alkohol- eller drogbeteende så att han/hon kan finna alternativ och därmed avstå från missbruket.
  • Kommunikationsfärdigheter i allmänhet och förmåga att tacka nej till alkohol och/eller droger i synnerhet, tränas bland annat genom rollspel.

Ytterligare inslag i CRA är yrkesrådgivning, familjerådgivning samt utveckling positiva sociala kontakter och sysselsättning som ersättning för den tidigare alkohol- eller drogcentrerade livsstilen.

Som ett led i klienternas rehabilitering, nätverksbyggande och eftervård ser vi det som viktigt med en introduktion till olika självhjälpsprogram såsom AA/NA; XCONS m.fl. Syftet är att hjälpa klienterna till meningsfull gemenskap och nätverksbyggande i en framtida drogfritt och nykter livsstil. Introduktionen sker genom en strukturerad genomgång av vad dessa program har att erbjuda samt att vi erbjuder klienterna att åka på självhjälpsmöten möten en till två gånger i veckan. Deltagandet är frivilligt.

Vill du veta mer om vår behandlingsmodell kan du kontakta vår personal för mer information!