Du är här

Behandling

Kartläggning

Behandlingen inleds med omsorgsfulla kartläggningar för att få en så bred bild som möjligt av klientens problemområden beträffande drog/alkoholberoende, ev. neuropsykiatrisk problematik, personlighetsproblematik samt kliniska symptom. Om frågeställningar finns genomförs även djupare utredningar i samarbete med psykolog och läkare. Närmare sagt kan detta handla om en neuropsykiatrisk utredning och/eller fördjupad utredning för att säkerställa en personlighetsdiagnos.

Behandlingsinsatser

Behandling av Kvinnors missbruk/beroende
Säviq Kvinnobehandling är ett ledande behandlingshem för kvinnor med utgångspunkt i kvinnors specifika frågor och problemställningar. Den övergripande strukturen behöver ta hänsyn till kvinnors relation till barn, partners samt även husdjur. Många missbrukande kvinnor lever väldigt ensamma, ofta saknar de nära relationer i ett fungerande nätverk. Deras relationer är destruktiva och självutplånande till såväl män, familj och barn, ofta saknar de också relationer till väninnor. Det gäller även unga kvinnor med många sociala kontakter (Trulsson, 2003; Socialstyrelsen, 2004).

När kvinnor själva får utvärdera vad som varit betydelsefullt i deras behandlingsvistelse så utkristalliserar sig fyra väsentliga hörnstenar:

  1. Individuella samtal för att tala om missbruket och relaterade frågor, sexualitet, relationer, föräldraperspektivet, kvinnlighet, skam
  2. Gemenskapen i kvinnokollektivet
  3. Symptomtoleransen vid återfall – att inte bli övergivna när de visar upp sina problem
  4. Eftervården och långsiktigheten i behandlingen

En annan viktig fråga som kvinnobehandling behöver ta fasta på är kunskapen om kvinnors socialisering och arbetsfördelningen mellan könen. 

Var går gränsen mellan god stödjande ”kvinnobehandling” och behandling som skapar och vidmakthåller fördomar om ”normal” kvinnlighet? Hilte (2002) skriver i sin studie att kvinnorna ej framställer sitt missbruk ur makt eller könsperspektiv. Missbruket är helt kopplat till den egna kroppen eller psyket. Däremot avspeglar sig olika roller utifrån vilken behandlingsmetod som de missbrukande kvinnorna genomgått. I den kvinnoorienterade miljöterapin tränas klienten att bli medveten om och lära känna sig själv i ett mansdominerat samhälle, den frigjorda kvinnan.

I en kvalificerad Kvinnobehandling behöver alla ovanstående aspekter beaktas i mötet med varje enskild individ.

Metoder

KBT (kognitiva och beteendeinriktade metoder)
Vi arbetar utifrån evidens och beprövad vetenskap KBT (kognitiva och beteendeinriktade metoder), som är konsekvens- och lösningsinriktade med fokus på att klienten ska upphöra med sitt missbruk/destruktiva/antisociala liv och förändra sin destruktiva livsstil. Vi arbetar med missbruk, destruktiva, undvikande och antisociala beteenden i en socialiseringsprocess där fokus ligger på att göra klienten medveten om sitt utanförskap, hur hon gör sig utanför och hur hon kan hitta alternativa konstruktiva lösningar att socialisera sig och förändra sina beteenden. Arbetsuppgifter sker runt egen problematik. Individuellt schema och kontrakt upprättas. 

C.R.A.
Missbruksintervention; På Säviq Kvinnobehandling arbetar vi efter Community Reinforcement Approach, CRA. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling. När det gäller alkoholberoende rekommenderar de nationella riktlinjerna åtta psykosociala behandlingar. CRA är en av dem. Effekten av metoden är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet. CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT).

MI
Motivational Interviewing är en samtalsmetod för att hjälpa människor att vilja förändra problematiska beteenden och få tilltro till sin förmåga att klara att genomföra förändringen. MI, är en av de psykosociala behandlingar som socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med missbruk av narkotika. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation.

MI används för att hjälpa klienterna att hitta sin egen motivation till att ändra livsstil. Syftet med interventionen är att få klienterna mer motiverande att ta itu med sina problem.

NADA (öronakupunktur)
Vi erbjuder olika former av avslappningsövningar i verksamheten. Dessa kan variera över tid.

Föreläsningar/Övningar
Vi ser behandling som ett sätt att öka klienternas insikt och förståelse för den egna problematiken och det gör vi genom många olika metoder. De föreläsningar som förekommer sker främst genom interaktiva sessioner där klienten är aktiv genom övningar och rollspel utifrån det som föreläsningen ska åskådliggöra. De syftar till att hjälpa klienten att identifiera problemområden, öka klientens kunskap och insikt i sin problematik och hjälpa till i processen av acceptans av egna beteenden och hämningar samt att hitta nya lösningar. Sessioner adresserar även kvinnospecifika frågor runt kvinnligt missbruk, utsatthet och stigmatisering.

Social Träning/ADL 
Inom och utom institutionen; städning av eget rum samt gemensamma lokaler; ansvar för matlagning till hela kollektivet veckovis; trädgårdsarbete, underhåll och reparation av hus och utrymmen. Vi genomför regelbundna utflykter och studiebesök.

Fysisk träning

Som en del av behandlingsinnehållet har vi fysisk träning. En fysisk aktivitet hjälper det psykiska måendet, förbättrar sömn, förbättrar inlärning, reducerar stress och ångest samt, såklart, bidrar till en förbättrad fysisk hälsa. En god kroppskännedom ökar förutsättningar för en förbättrad självkontroll genom kännedom om kroppens signaler. Dessutom kan fysisk aktivitet förbättra självmedvetenhet och bidra till öka självkänsla. På detta sätt har fysisk träning en direkt koppling till övrigt behandlingsinnehåll.

Hobby- och fritidsverksamhet

En missbrukares liv kretsar i mycket hög grad runt missbruket. Missbruket utgör deras centrala aktivitet i livet som, trots sin destruktivitet, skapar en slags mening i missbrukarens liv. När man tar bort den centrala aktiviteten så frigör sig mycket tid som, när man är ovan vid den, kan uppfattas som tomhet och meningslöshet vilket man inte är rustad att hantera. Denna känsla av tomhet/meingslöshet leder inte sällan till återfall eller att klienten avbryter behandlingar i förtid.

Fritidsintressen finns oftast inte alls på en medveten nivå hos missbrukare och som man måste stimulera fram genom olika aktiviteter och stimulans. Det blir en viktig del av klientens behandling att hitta områden och intressen som de kan utveckla tillsammans med andra klienter och personal och fortsätta utveckla efter behandlingen.