Du är här

Behandling

Kartläggning

Behandlingen inleds med en kartläggning för att få en så bred bild som möjligt av klientens problemområden beträffande drog/alkoholberoende, ev. neuropsykiatrisk problematik, personlighetsproblematik samt kliniska symptom. Vi i utför skattningar på alla klienter som kommer till oss och har som mål att göra Säviq Kvinnobehandling självutvärderande med normerade skattningar på grupp- och individnivå.

Behandlingsinsatser

Behandling av Kvinnors beroende
Säviq Kvinnobehandling är ett ledande behandlingshem för kvinnor med utgångspunkt i kvinnors specifika frågor och problemställningar. Den övergripande strukturen behöver ta hänsyn till kvinnors relation till barn, partners samt även husdjur. Många missbrukande kvinnor lever väldigt ensamma, ofta saknar de nära relationer i ett fungerande nätverk. Deras relationer är destruktiva och självutplånande till såväl män, familj och barn, ofta saknar de också relationer till väninnor. Det gäller även unga kvinnor med många sociala kontakter.

Metoder

KBT (kognitiva och beteendeinriktade metoder)
Vi arbetar utifrån evidens och beprövad vetenskap KBT (kognitiva och beteendeinriktade metoder), som är konsekvens- och lösningsinriktade med fokus på att klienten ska förändra sin destruktiva livsstil. Vi arbetar med beroende, destruktiva, undvikande och antisociala beteenden i en socialiseringsprocess där fokus ligger på att göra klienten medveten om sitt utanförskap, hur hon gör sig utanför och hur hon kan hitta alternativa konstruktiva lösningar att socialisera sig och förändra sina beteenden. Arbetsuppgifter sker runt egen problematik. 
Behandlingen är strukturerad med tydligt innehåll varje dag på både grupp- och individnivå.

C.R.A.
Missbruksintervention; På Säviq Kvinnobehandling arbetar vi efter Community Reinforcement Approach, CRA. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med alkohol- och narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling. Effekten av metoden är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet. CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT).

MI
Motivational Interviewing är en samtalsmetod för att hjälpa människor att vilja förändra problematiska beteenden och få tilltro till sin förmåga att klara att genomföra förändringen. MI, är en av de psykosociala behandlingar som socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med missbruk av narkotika. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation. MI används för att hjälpa klienterna att hitta sin egen motivation till att ändra livsstil. Syftet med interventionen är att få klienterna mer motiverande att ta itu med sina problem.

Mindfulness
Vi erbjuder konternurligt avslappningsövningar.

Föreläsningar/Grupper/ Enskilda uppgifter
Vi ser behandling som ett sätt att öka klienternas insikt och förståelse för den egna problematiken och det gör vi genom många olika metoder, som syftar till att hjälpa klienten att identifiera problemområden. Det ökar klientens kunskap och insikt i sin problematik och hjälper till i processen av acceptans av egna beteenden och hämningar samt att hitta nya lösningar. 
Vi anlitar externa föreläsare som exempelvis budget- och skuldrådgivare och kvinnojour.

Social Träning/ADL 
Vi genomför regelbundna utflykter, studiebesök och aktiviteter (bio, bowling, simning, besöker historiska platser i närområdet, skogspromenader, hyr idrottshall, minigolf, strandbesök osv).  Klienter har särskilda dagar de är ansvariga i den gemensamma matsalen som finns på området. Klienterna är ansvarig för städning av sitt egna rum samt gemensamma utrymmen.

Fysisk träning
Som en del av behandlingsinnehållet har vi fysisk träning. Det finns möjlighet att besöka gym två gånger per vecka. En fysisk aktivitet hjälper det psykiska måendet, förbättrar sömn, förbättrar inlärning, reducerar stress och ångest samt, såklart, bidrar till en förbättrad fysisk hälsa. En god kroppskännedom ökar förutsättningar för en förbättrad självkontroll genom kännedom om kroppens signaler. Dessutom kan fysisk aktivitet förbättra självmedvetenhet och bidra till öka självkänsla. På detta sätt har fysisk träning en direkt koppling till övrigt behandlingsinnehåll.