Du är här

Utredning

Säviq Kvinnobehandling erbjuder psykologutredningar/-bedömningar genom våra konsulterande psykologer. Begreppet specifika utredningar innebär att vi har en ambition om att anpassa utredningens flöde och innehåll efter de förutsättningar som gäller för den enskilda utredningen. Många personer med psykiatriska funktionshinder saknar idag diagnos och deras svårigheter i samhället är inte utredda. Något som ofta är nödvändigt för att personer med utvecklingsrelaterad problematik ska få möjlighet till rätt stöd, behandling och bemötande.

Utgångspunkter kan vara

  • Fråga om diagnos. Exempelvis ADHD, Autism (asperger ingår från DSM-V i autism), intellektuell funktionsnedsättning, ångest, depression etc.
  • Fråga om kognitiva funktioner/funktionsområden. Exempelvis minnesfunktioner, exekutiva funktioner etc..
  • Fråga om beteendeanalys. Bedömning av problembeteenden, utformning av moderna beteendeterapeutiska behandlingsförslag osv.

Innehåll

Genomläsning av tidigare journal, anamnes med klienten, anpassade skattningsformulär, anhörigintervju och intervju med behandlingspersonal ingår som tidiga moment vid samtliga utredningar. Våra utredningar återkopplas både genom en träff och skriftligen i form av ett utlåtande.

ADHD / ADD
Strukturerad intervju för allmänpsykiatrisk diagnostik - MINI
Strukturerad intervju för ADHD / ADD - DIVA 2.0
Sammanställning, utlåtande och journalskrivning
Återkoppling till nätverket
Observera att vi vid ADHD/ADD-utredningar i de flesta fall väljer bort testning. Detta eftersom de tester som idag används visat sig sakna tillräckligt säkra utfall för att vara relevanta vid denna typ av diagnostik. Vissa test kan fylla en funktion vid utvärdering av läkemedelsbehandling, dock inte vid diagnosticering.

Intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning / mental retardation)
Strukturerad intervju för allmänpsykiatrisk diagnostik - MINI
Begåvningstestning - WAIS-IV
Sammanställning, utlåtande och journalskrivning
Återkoppling till nätverket

Autism
Strukturerad intervju för allmänpsykiatrisk diagnostik - MINI
Strukturerad intervju ADI-R
Strukturerad observation ADOS (genomförs vid behov)
Sammanställning, utlåtande och journalskrivning
Återkoppling till nätverket

Kognitiva funktioner (neuropsykologiska bedömningar)
Testning efter indikation, kan gälla ex. minne / exekutiva funktioner, oftast relevant vid hjärnskada
Aktuella testmetoder kan vara D-KEFS, RCFT, CPT, BADS, RBANS, WAIS-IV
Sammanställning, utlåtande och journalskrivning
Återkoppling till nätverket

Problembeteenden
Eventuell observation
Sammanställning, utlåtande och journalskrivning
Återkoppling till nätverket

Komplexa ärenden
I verkligheten är det ju inte alltid så att frågeställningen är så begränsad som i exemplen ovanför. Vid mer komplexa ärenden kan flera av dessa frågeställningar vara aktuella. Vid sådana ärenden antar vi en stegvis ansats där vi försöker att precisera frågeställning och metoder bit för bit. Vi inleder som vanligt med att läsa tidigare journal / annan dokumentation följt av anamnes och anhörigintervju, ofta kan vi redan i detta skede utesluta en del av de frågeställningar som varit utgångspunkten. I nästa steg ingår testning vilken utformas utifrån de frågeställningar som kvarstår efter det första momentet. 

Det kan också bli aktuellt med intervju av behandlingspersonal i patientens närhet eller observation i relevanta miljöer. För dessa komplexa ärenden är det svårt att ge en tydlig bild av tidsåtgången. Istället har vi tätare avstämningar, tillsammans med alla inblandade, mellan de olika utredningsmomenten.