Du är här

Utslussning

Vi har valt att vända på begreppet och talar hellre om inslussning i samhället efter behandlingsvistelsen snarare än om ”utslussning från behandlingen” som man gör traditionellt. Detta som en konsekvens av vår teoretiska och ideologiska grund om att tankens och ordens kraft är mycket betydelsefulla för hur vi tar oss an olika utmaningar och uppgifter.

På Säviq Kvinnobehandling strävar vi efter korta placeringar. Tidigt under placeringen planeras för hur återgången till hemmiljön kommer att se ut. För att skapa goda förutsättningar till återanpassning i hemmet, ligger mobilisering av hemkommunens egna resurser som en löpande insats under hela placeringstiden.

För att minska risken för återfall i gamla beteenden erbjuder vi professionellt stöd vid inslussning. Vi överför de positiva delarna i behandlingen till hemmiljön genom ett tätt samarbete med den placerades hemkommun. Tillsammans bygger vi upp den fortsatta behandlingen under inslussningen.

Inslussningsfasen är den mest sårbara fasen i vårdövergången. Därför blir överföringen av behandlingsresultat till uppdragsgivaren viktig. Vi börjar med inslussningsarbetet redan första dagen då klienten skrivs in på Säviq Kvinnobehandling. Sedan sker en inventering av behov som följs av kontakt med personer i klienten professionella nätverk. När vi närmar oss inslussningen startar överföringen av positiva behandlingsfaktorer till mottagande kommun. Självklart ser vi även till att överföra eventuella remisser och journaler till hemlandstinget

Inslussning regleras i genomförandeplanen och har som mål att klienten uppnår de prosociala färdigheter som krävs för att klara en egen livsföring. Klienten tränas i att upprätthålla ett eget boende, egen sysselsättning och i övrigt föra ett prosocialt liv. Det egna ansvaret är tydligt formulerat och utökas i takt med att färdigheterna ökar. Skattning av klientens färdigheter sker månadsvis och rapporteras regelbundet till uppdragsgivaren.

Inslussning kan ske i anslutning till behandlingshemmet, utslussningslägenheter, stödboenden, eget boende på hemorten eller kommunal/statlig institution.

Struktur i vardagen sker bl a med programverksamhet, drogkontroller, beteendekontrakt etc som kvarstår under inslussningsfasen och successivt överförs till den lokala öppenvården.